ISLAND INDEX

OSHIMA

Photo:Osamu Nakamura

Photo:Osamu Nakamura

070

Tsunagari no Ie

Art for the Hospital Project ,Y…

Photo:Osamu Nakamura

Photo:Osamu Nakamura

087

Sounds Become Paintings, Paintings Become Sounds

Seizo Tashima , Hitoshi Komuro,…