ISLAND INDEX

SHODOSHIMA

059

Treasure Ship

Ryo Toyofuku

060

Net-Work

Suh Do-Ho

061

Giant in Our M…

Tatsuo Kawaguchi

062

Soil Library P…

Koichi Kurita

063

When you think…

Rika Aki

064

What Links the…

Yoshihiko Tanji

065

Straw Art

Straw Art Team in Musashino Art…

066

House of Shodo…

Wang Wen Chih

067

Voices from di…

Dadang Christant

068

Lightening Sho…

Sense Art Studio

084

Hitoyama Rural…

Hitoyama Rural Kabuki

085

Nakayama Rural…

Nakayama Rural kabuki

086

The Visit

BIRD Theatre Company TOTTORI

069

Tsugi-Tsugi-Ki…

Masayuki Kishimoto