ISLAND INDEX

NAOSHIMA

001

Naoshima Bath …

Shinro Ohtake

002

Miyanoura Gall…

Yoichi Midorikawa

-

Art House Proj…

Rei Naito

003

ANDO MUSEUM

Tadao Ando

004

Art House Proj…

Tatsuo Miyajima

005

Art House Proj…

Hiroshi Sugimoto

006

Art House Proj…

James Turrell

007

Art House Proj…

Yoshihiro Suda

008

Art House Proj…

Hiroshi Senju

009

Art House Proj…

Shinro Ohtake

010

Hiroshi Sambui…

Hiroshi Sambuichi

E01

Naoshima Sprin…

E02

Tutelary Shrin…

Naoshima Onna Bunraku

011

Coffin of Ligh…

Hiroshi Sugimoto

012

Final Call

Anthony Caro

013

Benesse House …

Tadao Ando

014

Lee Ufan Museum

Lee Ufan

015

Chichu Art Mus…

Tadao Ando

E03

Massive Water

YUBIWA Hotel