ISLAND INDEX

HONJIMA

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

138

Departure

Akira Ishii

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

139

Siebold Garden

Yutaka Kawaguchi, Kaori Naito

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

140

A Project of Signboards of Shikkui and Kote

Kazuko Murao

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

141

Kanrin House

Rikuji Makabe

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

142

Sora-Ami:Knitting the Sky

Yasuaki Igarashi

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

143

From Birthing Hut to Mourning Rites

Hiroshi Furugori

144

Moony Tunes

Su-Mei Tse

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

145

Bottom Sky

Alexander Ponomarev

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

146

Zenkonyu x Tamping Earth

Tadashi Saito×Shiwaku Carpenter…

190

Stories of 12 Islands: Animation of Sea Wanderings

Masahiro Hasunuma

205

Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art

Genichiro Inokuma