ISLAND INDEX

AWASHIMA

aw01

Project for the Museum of Seabed Inquiry Ship in Setouchi

Katsuhiko Hibino

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

aw02

TANeFUNe

Katsuhiko Hibino

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

aw03

TARA

TARA

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

aw04

Awashima Artists’ Village

Maki Ohkojma
Mayur Vayeda

aw05

SOKO LABO

Ryota Kikuchi
Taichi moriyama
Naoto Kita
Sastuki Imai
Eriko Shirota
Haruka Yoshi
Yoshiki Omote

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

aw06

Contours of Thinking

Esther Stocker

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

aw07

The song of the children all Gone

Mounir Fatmi

Night&Day(Life Goes On)  Photo: Keizo Kioku

Night&Day(Life Goes On)  Photo: Keizo Kioku

aw08

Night&Day(Life Goes On) / A Bouquet for The Lady of The House / PhoUdon&COFFEE HOUSE

Dinh Q. Le

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

aw09

hikikomori

Richard Streitmatter-Tran

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

aw10

Rope House

Suzuko Yamada