ISLAND INDEX

HONJIMA

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

ho01

Departure

Akira Ishii

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

ho02

Siebold Garden

Yutaka Kawaguchi, Kaori Naito

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

ho03

Sora-Ami:Knitting the Sky

Yasuaki Igarashi

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

ho04

Unasaka

Atsuko Nakamura

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

ho05

A Project of Signboards of Shikkui and Kote

Kazuko Murao

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

ho06

Kanrin House

Rikuji Makabe

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

ho07

The Course of Love

Raqs Media Collective

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

ho08

From Birthing Hut to Mourning Rites

Hiroshi Furugori

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

ho09

Zenkonyu x Tamping Earth

Tadashi Saito×Shiwaku Carpenter…

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

ho10

Moony Tunes

Su-Mei Tse

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

ho11

The Black and The Red House

Pinaree Sanpitak

Revolution  Photo:Keizo Kioku

Revolution  Photo:Keizo Kioku

ho12

Revolution / WorldLines

Alicja Kwade

Photo:Shintaro Miyawaki

Photo:Shintaro Miyawaki

ho13

Bottom Sky

Alexander Ponomarev