ISLAND INDEX

NAOSHIMA

001

Naoshima Bath …

Shinro Ohtake

002

100 Living Tal…

Yuki Iiyama

003

Paying a Court…

Yoshinori Niwa

004

bystander

Mari Katayama

005

Naoshima Pavil…

Sou Fujimoto

201

Red Pumpkin

Yayoi Kusama

202

Marine station…

Kazuyo Sejima

203

BUNRAKU PUPPET

José de Guimarães

006

Naoshima Archi…

007

Naoshima Hall

Hiroshi Sambuichi

008

ANDO MUSEUM

Tadao Ando

009

Art House Proj…

Tatsuo Miyajima

010

Art House Proj…

Hiroshi Sugimoto

011

Art House Proj…

James Turrell

012

Art House Proj…

Yoshihiro Suda

013

Art House Proj…

Hiroshi Senju

014

Art House Proj…

Shinro Ohtake

015

Art House Proj…

Rei Naito

016

Benesse House …

Tadao Ando

017

Benesse House …

Tadao Ando

018

Lee Ufan Museum

Lee Ufan

019

Chichu Art Mus…

Tadao Ando

020

LABYRINTH OF C…

Tadao Ando

021

Sense in the d…

Chiyoko Todaka